Ouderparticipatie

Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk.

Onder ouderparticipatie verstaan wij het actief deelnemen van ouders aan het schoolleven in al zijn facetten. Deze manier van samenwerken is bedoeld om u meer inzicht te geven in de wijze waarop wij in onze school met de kinderen werken.
Ouderparticipatie draagt bij tot het optimaal functioneren van de school. Veel activiteiten zouden geschrapt moeten worden, als er van assistentie van ouders moest worden afgezien.Activiteiten betreffen onder meer: schoolreizen, schoolkrant, klaaroverbrigade, luizencontrole, lezen, aankleding school, enz.

 

Kanjertraining en ouders

Naar het idee van de Kanjertraining beperkt ouderparticipatie zich niet tot de school. Het is dan ook beter te spreken over betrokkenheid van de ouders op het wel en wee van hun kind op school, dan te spreken over ouderparticipatie. Het is heel belangrijk dat de gesprekken thuis niet haaks staan op wat school bepleit. Een treffend voorbeeld is het volgende: op school wordt gezegd: "Wij lossen ruzie op als Kanjers." Thuis wordt gezegd: "Terugmeppen als iemand jou iets doet. Als je niet terugslaat dan krijg je van mij ervan langs."
*bron: handleiding Kanjertrainingen


Uw betrokkenheid als ouder op het wel en wee van uw kind zien wij op school terug doordat u :


 


De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouders en teamleden. De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
De MR-leden komen regelmatig samen voor overleg. De verslagen van deze bijeenkomsten ontvangt u per mail.
U kunt per
e-mail contact opnemen met de secretaris van de MR, Tabitha de Bie.
De medezeggenschapsraad van obs De Roedel bestaat uit de volgende leden.

 

Ouders:             

Team:


De ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen. De leden van de ouderraad worden door ouders gekozen. De ouderraad wordt daarnaast versterkt door leden van het schoolteam. De leden van de ouderraad komen een aantal keren

per jaar samen voor overleg. Hiervan worden notulen opgemaakt. De notulen leest u hier.
Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:

Ouders:

 

Mevr.  Gerda Janssen (voorzitter)
Mevr.  Liane Ekkels
Mevr. Karin Koekoek
Mevr. Van den Brink
Mevr. Witkowska

 

Vanuit het team: