syndeo_data/media/Slogan_de_Roedel.jpg De Roedel | Openbare basisschool de Roedel te Harskamp - gemeente Ede  
 
over de school kalender groepen foto album links  
 
 de schoolsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 organisatiesyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 ouderssyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 schoolgidssyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 school- en jaarplansyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 verlof / informatie leerplichtsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 AVG syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 leerling aanmeldensyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 contactsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 inloggen syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 


Leerplicht

Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind, na inschrijving op een school, de school geregeld bezoekt. Elk kind moet gewoon elke dag naar school. Toch komt het voor dat het de ouders kan worden toegestaan hun kind tijdelijk niet naar school te laten gaan.

Voor verlof buiten de schoolvakanties moeten ouders in alle gevallen tijdig overleg plegen met de directeur van de school. Een zorgvuldige behandeling van aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties dient het belang van de leerling, de ouders en de school. Samenwerking is daarin steeds de hoofdzaak.

Bij de wetswijziging in 1994 is nadrukkelijk bepaald dat de mogelijkheden om, buiten de schoolvakanties om, verlof te krijgen voor een gezinsvakantie, beperkt zijn tot die gevallen waar het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om een gezinsvakantie  binnen de schoolvakanties te organiseren. Uit de parlementaire behandeling en de rechtspraak blijkt dat gedacht kan worden aan beroepen in de agrarische sector, de horeca of de toeristische sector.

De bevoegdheid om een beroep op deze vrijstelling te beoordelen ligt bij de directeur van de school, die op de aanvraag schriftelijk een besluit moet nemen. Een dergelijk besluit is een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht, zowel van een directeur van een openbare school als van een directeur van een bijzondere school. In het besluit moet worden aangegeven dat ouders bezwaar tegen het besluit kunnen aantekenen. Een dergelijk verlof mag slechts eenmaal per schooljaar en dan voor ten hoogste tien schooldagen worde verleend. Deze periode mag nooit samen vallen met de eerste twee weken van het schooljaar. De leerplichtambtenaar heeft geen bevoegdheden met betrekking tot het hier bedoelde extra vakantieverlof. Wel kan de leerplichtambtenaar een adviserende rol spelen op verzoek van de directeuren.

Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden.
 Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Wanneer het om ten hoogste tien dagen in een schooljaar gaat (in één keer, of in een paar gevallen bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd een beslissing te nemen op een dergelijk verzoek van de ouders.  Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in één keer of wanneer de aparte gevallen bij elkaar opgeteld hier bovenuit komen), dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een beslissing. De leerplichtambtenaar moet uiteraard de opvatting van de directeur kennen (in art. 14 van de leerplichtwet staat dat het hoofd van de school gehoord moet worden).

Een beslissing op een aanvraag tot verlof wegens andere gewichtige omstandigheden is een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht.

Voor het verlenen van verlof in geval van gewichtige omstandigheden is een aantal richtlijnen opgesteld.


Verlof kan worden verleend:

 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak, voor zover dit niet  buiten de lesuren kan geschieden, voor de duur van de verplichting.
 • Voor verhuizing, ten hoogste één dag.
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerling wordt gesloten.
 • Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad; duur in overleg met de directeur van de school.
 • Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten:
 • in de eerste graad: ten hoogste vier dagen,
 • in de tweede graad: ten hoogste twee dagen,
 • in de derde graad: ten hoogste één dag.
 • Bij het 25- en 40-jarig ambtsjubileum en bij het 12 ½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het jubileum in of buiten de woonplaats wordt gehouden.
 • Gezinsuitbreiding: ten hoogste één dag.
 • Overige gewichtige omstandigheden: geldt alleen in zeer bijzondere gevallen, dus niet voor carnaval, wintersport of dergelijke. Dit wordt beoordeeld door de directeur van de school. In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker te worden overlegd waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
 • Tenslotte zijn er echte uitzonderlijke en aan het individu gebonden omstandigheden. De regering heeft daarbij wel aangegeven dat het in beginsel moet gaan om omstandigheden die buiten de wil en de invloed van de ouders of het kind liggen.

Geen redenen voor verlof:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding of het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden.
 • Een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
 • Als kinderen uit het gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.

  Download hier het aanvraagformulier:


 

| t | f | y | obs De Roedel | Edeseweg 216 | 6732 DC | Harskamp | e:l.vellinga@proominent.nl